Mobilisering i musikkbransjen og på kulturfeltet

Spillerommet er et nettverk av artister og kunstnere med et særlig miljøengasjement. Vi skaper kreative rom for dialog, læring og samarbeid rundt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i musikkbransjen. 

Klima- og miljøsaken handler om bevisstgjøring og mobilisering av befolkningen til å ta føring, heve stemmene og stille krav til politikere og myndigheter. FN trekker frem kulturlivet som utpreget viktig i dette arbeidet.

LES MER OG KONTAKT SPILLEROMMET HER

Kunstnere og artister har et særlig mulighetsrom ift. å påvirke holdninger og adferd gjennom sin rekkevidde, formidlingsevne og sine møter med publikum. Nettverkets strategi er å samle og bygge kompetanse for å øke miljøbevisstheten og -engasjementet blant denne gruppen gjennom tverrfaglige møteplasser der kultur og klima kobles sammen.

Vi mener musikken og kulturens styrker og virkemidler også bør løpe som en rød tråd gjennom alle andre sektorer, og samarbeider derfor med næringsliv, akademia og offentlig miljøforvaltning i vårt utadrettede arbeid.

Ved å gi kultursektoren en sterkere miljøstemme vil vi påvirke hele samfunnet i en mer miljøvennlig og sirkulærøkonomisk retning, samtidig som vi styrker og synliggjør kunstens samfunnsbyggende funksjon. 
Kulturen skaper sosiale møteplasser som styrker samhold, refleksjon og demokrati i praksis. Et rikt og levende kulturtilbud tilgjengelig for alle, er en forutsetning for positiv samfunnsutvikling. 

Bærekraft er en dynamisk prosess som krever kontinuerlig fornyelse og innovasjon. Disse styrkene ligger i kunstens natur. Det er på høy tid at vi tar tilbake vår plass ved bordet der fremtiden skapes. Det vil vi tjene på, og det vil hele samfunnet tjene på.

Spillerommet er et uavhengig nettverk startet av Marte Wulff og Einar Flaa

Det er dannet en arbeidsgruppe av kunstnere og andre tilknyttet feltet, men vi søker stadstøttespillere og samarbeidspartnere. Følge gjerne vår Facebookside.

Nettverket skal kontinuerlig forankres i kultursektoren, bl.a. gjennom samarbeid med fagforeningene CREO, NOPA og GramArt. 

Spillerommet - En musikalsk miljøbevegelse